El que és personal és polític! és una galeria d’imatges sobre temes de la vida quotidiana i personal, tot allò que passa en un context íntim, personal i domiciliari. Queda fora d’aquesta galeria allò estrictament laboral, acadèmic o vinculat a l’oci explícitament. Volem mostrar una representació de la vida quotidiana des d’una perspectiva diversa i inclusiva, imatges lliures d’estereotips que visibilitzin les diferents realitats que existeixen en tots els àmbits de la vida. Fer-ho visible des de com ens relacionem amb les persones amb qui convivim (o amb nosaltres mateixes si no convivim amb ningú), des de què consumim i com ho fem, des de quin paper tenen les tasques de la llar en les nostres vides, des de com ens sentim amb els nostres cossos, des de com es desenvolupa la criança dins de casa, des de quina relació/lligam establim amb les nostres llars i quines activitats hi desenvolupem.

 

El que és personal és polític! és el títol d’un assaig de Carol Hanisch del 1970 que es considera un dels marcs teòrics del feminisme del moment. L’autora refuta la idea que el sexe, l’aparença, l’avortament, les feines de cura i la divisió del treball domèstic es considerin afers personals sense cap relleu polític. Si són problemes de totes i cadascuna de les dones, són problemes polítics, diu Hanisch. La importància d’aquest frase rau en el fet que porta a discussió en l’àmbit polític temes “privats o “socials”, estableix connexions entre l’experiència personal i les grans estructures socials i polítiques.

 

Fem ús d’aquesta frase per titular el nostre projecte perquè pensem que a través de com ens representem en les imatges i com ho comuniquem també estem fent política. Si volem canviar el sistema, les desigualtats i les violències que hi tenen lloc ho hem de fer en tots els àmbits de la vida, i les imatges que ens envolten i com representen la realitat són una eina important per començar a fer-ho per l’impacte i la incidència que tenen. Per altra banda, el tema que tractem en aquesta sessió de Fotòpica està enfocat literalment a treballar com ens agradaria ser representades en un àmbit personal i íntim i, per fer-ho i trencar amb les imatges homogeneïtzades que ens envolten, hem de connectar necessàriament amb l’àmbit polític.

 

El que és personal és polític! forma part d’una sèrie de galeries que s’emmarquen en un projecte més ampli, el banc d’imatges Fotòpica, un espai de recursos fotogràfics que pretén posar a disposició d’entitats, col·lectius, administracions i empreses, fotografies amb llicència Creative Commons que siguin útils per a la seva comunicació. Amb l’ús d’aquestes imatges volem fomentar que es trenquin estereotips, imatges estandaritzades i tòpics sobre la població i que transformin el relat habitual que podem trobar en bancs de recursos gratuïts o de pagament que no qüestionen el missatge visual que generen.

 

Per a la producció de la galeria d’El que és personal és polític!  cal passar per un procés de reflexió i preproducció en el que participaran persones de diferents col·lectius vinculades a diversos aspectes que volem tenir presents en el debat entorn la vida quotidiana. Volem convidar col·lectius que treballin des de l’àmbit feminista, antirracista, del consum responsable, de l’ecologia, de la gent gran, de la diversitat sexual i de gènere, de la diversitat funcional, de les relacions afectives diverses, de la salut mental, dels cossos no normatius, de l’habitatge, de les cures, de l’economia social i solidària…

 

El banc d’imatges ha de ser fruit d’una recerca i d’un debat conjunt, i per fer-ho, és imprescindible comptar amb col·lectius que representin la diversitat que conforma la nostra societat. El debat consistirà en unes sessions dinamitzades per analitzar els tipus d’imatges que trobem en bancs de recursos convencionals i com representen la nostra realitat quotidiana a nivell domiciliari i les relacions que s’hi desenvolupen. Juntes reflexionarem sobre les imatges existents i definirem els criteris que volem que segueixin les representacions gràfiques de les fotografies que produirem des de Fotòpica. D’aquestes sessions sortiran uns informes amb les conclusions i les directrius per realitzar els reportatges fotogràfics que composaran la galeria. 

 

L’última part del projecte es basarà en la producció de les imatges, on volem comptar amb els col·lectius i les persones que hagin participat en les sessions de debat. Ens basarem en els criteris treballats prèviament per obtenir un relat transformador, inclusiu i divers.

 

Vols participar del procés de debat i reflexió?

El dimarts 22 de setembre a les 10h

Activitat virtual

Inscriu-te a: info@lapera.coop